معرفی

مشخصات فردی

علی دهقانی

نام - نام خانوادگی : علی   دهقانی

پست الکترونیکی : dralidehghani@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

قائم مقام گروه اقتصاد ، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب،(70-1369) مسئول رشته بانکداری، گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری مسئول دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش‌های تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسئول کمیته آموزش کارکنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسئول کمیته برنامه‌ریزی و رفاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب معاون دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، (73 ـ 1370) مشاورو هماهنگ کننده امور پژوهشی ، مدیریت آموزش و انتشارات ، بیمه مرکزی ایران، (76 ـ 1375) موسس واولین رئیس مرکز تحقیقات بیمه ای، بیمه مرکزی ایران، (81 ـ 1376) مسئول کمیته توسعه بیمه‌های عمر، بیمه مرکزی ایران، 1386 مشاور رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، 1386 موسس واولین رئیس پژوهشکده بیمه،86-1382 مدیر پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری،87 - 1386 رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری،88- 1387 مدیر گروه آموزشی علوم اقتصادی (کارشناسی ارشد) 91-1390 رئیس دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی 1391 تا 1394

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 26

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1369-03-01

علی دهقانی
علی دهقانی

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^